📌📃مشاوره 📝ضرورت وجود آرامش✨ در رسیدن به اهداف زندگی جناب آقای فرزادفر مدیریت دبیرستان نور دوره دوم   
     
 
📝نقش خودباوری در موفقیت 🔅♻️جناب آقای فرزادفر مدیریت دبیرستان نور دوره دوم♻️   
     
 
آموزش خانوادهبلوغ عاطفی قسمت اول  
     
 
♻️آموزش خانواده🔻بلوغ عاطفی 🎥 قسمت دوم🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر   
     
 
🔻🔷آموزش خانواده📍بلوغ عاطفی - قسمت سوم   🔻تکنیکهای تقویت یا رسیدن به بلوغ  عاطفی  🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر  
     
 
♻️آموزش خانواده🔻بلوغ عاطفی♻️جمع بندی♻️🎥 قسمت چهارم🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر🔻🔻بخش اول🔻🔻  
     
 
♻️آموزش خانواده🔻بلوغ عاطفی♻️جمع بندی♻️🎥 قسمت چهارم🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر🔻🔻بخش دوم🔻🔻