📌📃مشاوره 📝ضرورت وجود آرامش✨ در رسیدن به اهداف زندگی جناب آقای فرزادفر مدیریت دبیرستان نور دوره دوم   
 
 
 
   
 
 
  📝نقش خودباوری در موفقیت 🔅♻️جناب آقای فرزادفر مدیریت دبیرستان نور دوره دوم♻️   
 
 
 
   
 
 
  ♻️آموزش خانواده🔻بلوغ عاطفی♻️جمع بندی♻️🎥 قسمت چهارم🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر🔻🔻بخش اول🔻🔻  
 
 
 
   
 
 
  ♻️آموزش خانواده🔻بلوغ عاطفی♻️جمع بندی♻️🎥 قسمت چهارم🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر🔻🔻بخش دوم🔻🔻  
 
 
 
   
 
 
  آموزش خانوادهبلوغ عاطفی قسمت اول  
 
 
 
   
 
 
  ♻️آموزش خانواده🔻بلوغ عاطفی 🎥 قسمت دوم🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر   
 
 
 
   
 
 
  🔻🔷آموزش خانواده📍بلوغ عاطفی - قسمت سوم   🔻تکنیکهای تقویت یا رسیدن به بلوغ  عاطفی  🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر