📌📃مشاوره 📝ضرورت وجود آرامش✨ در رسیدن به اهداف زندگی جناب آقای فرزادفر مدیریت دبیرستان نور دوره دوم 

 

♻️آموزش خانواده🔻بلوغ عاطفی♻️جمع بندی♻️🎥 قسمت چهارم🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر🔻🔻بخش دوم🔻🔻

 

آموزش خانوادهبلوغ عاطفی قسمت اول

 

♻️آموزش خانواده🔻بلوغ عاطفی 🎥 قسمت دوم🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر 

 

🔻🔷آموزش خانواده📍بلوغ عاطفی - قسمت سوم   🔻تکنیکهای تقویت یا رسیدن به بلوغ  عاطفی  🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر

 

📝نقش خودباوری در موفقیت 🔅♻️جناب آقای فرزادفر مدیریت دبیرستان نور دوره دوم♻️ 

 

♻️آموزش خانواده🔻بلوغ عاطفی♻️جمع بندی♻️🎥 قسمت چهارم🔶مدرس: جناب آقای فرزادفر🔻🔻بخش اول🔻🔻